Samen werken aan
goede kinderopvang
in de regio

OUDERBETROKKENHEID

We zijn ons ervan bewust dat de band tussen ouders en kinderen de belangrijkste relatie in het leven is. Zoals wij binnen ons beleid rekening houden met de verschillen tussen kinderen hebben we ook oog voor de diversiteit van ouders en gezinnen. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders (mits dit mogelijk is in lijn met onze visie).

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat iedere ouder zich binnen de Kinderopvang van Jongleren welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Wij willen naast de ouders staan en een betrouwbare partner zijn in de opvoeding van uw kind, omdat wij weten dat dit de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind ten goede komt.

COMMUNICATIE VIA KONNECT

Wij maken gebruik van het Ouderportaal Konnect, waarbij ouders en pedagogisch medewerkers op een veilige en makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Relevante informatie over uw kind  of  aan- en afmelden van opvangdagen kan via het ouderportaal snel en eenvoudig doorgegeven worden. In ouderportaal Konnect kunnen ouders ook beleidsdocumenten en formulieren inzien van hun kind en worden foto’s, nieuwsbrieven en berichten gedeeld.

OUDERCOMMISSIE

Ouders zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie, die instemmings- en adviesrecht heeft op diverse beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of studie zijn.

DOORGAANDE ONTWIKKELLIJN

Met 30 jaar ervaring is  Jongleren een begrip in de gemeente Woensdrecht. Velen kennen ons nog van vroeger uit met de naam Polleke. We kunnen dus bogen op vele jaren ervaring en opbouw van kunde in de kinderopvang.

Een goed contact met de regionale basisscholen vinden we belangrijk. We organiseren veel overleg om een doorgaande ontwikkellijn te creëren. Dagelijks observeren we de kinderen ; hiervoor gebruiken we het observatiesysteem Kijk! Zo zien we wat het kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af.

Veel van de basisscholen waarmee we samenwerken, maken in de eerste groepen ook gebruik van Kijk!. Als VE-locatie zorgen we voor een goede overdracht van onze kinderen, zodat zij een zachte landing maken op de basisschool.

Tijdens de werkvloeroverleggen met kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers van de Kinderopvang en Peuteropvang stemmen we ook inhoudelijk op elkaar af. Zo werken we samen bij de uitwerking van de thema’s en volgen we  gezamenlijke scholing.

NAAR DE BASISSCHOOL

Vrijwel alle kinderen die gebruik maken van Jongleren gaan, als ze 4 jaar zijn, naar een van onderstaande basisscholen:

VOORSCHOOLSE OPVANG

Heeft u opvang nodig voordat uw kind naar school gaat? Op onderstaande locaties kunt u hiervoor vanaf 7 uur terecht:

VERVOER

Jongleren verzorgt het vervoer van kinderen van de basisschool naar de naschoolse opvang. Zij worden door de pedagogisch medewerkers na schooltijd opgehaald van school en met een touringcar naar de buitenschoolse opvanglocaties van Jongleren gebracht (Aviolandalaan en Kooiweg). Aan het vervoer zijn geen extra kosten verbonden.